REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TEFAL24.PL

(obowiązuje od 01.01.2023 r.)

§1

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Groupe SEB Polska Sp. z o.o. pod adresem tefal24.pl ("Regulamin").

Właścicielem strony internetowej tefal24.pl jest Groupe SEB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4C, KRS: 0000103545, NIP: 5220101645, REGON: 011558890.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu przepisów art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2

Definicje

Cena Produktu – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (Złoty) wskazana przy danym Produkcie na Stronie Sklepu stanowiąca cenę brutto Produktu, którą Klient jest zobowiązany zapłacić za Produkt; Cena ta nie zawiera informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia (wówczas w zakładce Koszyk pojawi się informacja „Razem do zapłaty”).

Cena łączna Zamówienia – całkowita kwota podana przy składaniu Zamówienia w zakładce Koszyk „Razem do zapłaty”, należna Sprzedawcy od Klienta z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz Dostawy wybranego przez Klienta Produktu lub Produktów. Cena łączna obejmuje wszelkie koszty i wydatki związane z zakupem Produktu, w tym koszty Dostawy.  

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Kuriera, Produktu określonego w Zamówieniu.

Dostawca platformy Opinii – podmiot udostępniający platformę zawierającą Opinie Klientów, tj. Ceneo.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz zawarcie Umowy Sprzedaży.

Kurier – podmiot realizujący Dostawę Produktów, tj. DPD Polska Sp. z o.o., InPost Sp. z o.o. świadcząca usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie internetowym zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.

Koszyk – zakładka na stronie Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby Produktów.

Opinia – subiektywna opinia Klienta o Sprzedawcy, Produktach i/lub Sklepie, opublikowana poprzez funkcjonalność Sklepu internetowego.

Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, niebędący jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Produkt lub Towar - rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej tefal24.pl

Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej tefal24.pl

Sprzedawca i Usługodawca - Groupe SEB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4C, KRS: 0000103545, NIP: 5220101645, REGON: 011558890; dane kontaktowe Sprzedawcy zostały podane w § 3 niniejszego Regulaminu.

Trwałość – zdolność Produktu do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania. 

Umowa sprzedaży lub Umowa - umowa sprzedaży zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§3

Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres: Groupe SEB Polska Sp. z o.o., ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa.
 2. Adres do zwrotów i reklamacji: Magazyn Groupe SEB (H1M1), ul. Magazynowa 8, 85-790 Bydgoszcz, tel. 691 360 643.
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: tefal-sklep@groupeseb.com.
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 539 670 220.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 9:00-17:00.

§4

Składanie Zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia nie wymaga rejestracji i logowania się do konta.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy postępować w kolejności jak podano niżej:
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk: „Do Koszyka”
 • kliknąć przycisk “Kup teraz”
 • wpisać dane Klienta, adres dostawy
 • wybrać odpowiednią formę płatności i wysyłki
 • zaakceptować Regulamin
 • dokonać zapłaty za Zamówienie za pomocą płatności elektronicznej PayU lub wybierając płatność przy odbiorze lub płatność na raty.
 1. Przy użyciu kodu rabatowego maksymalna wartość koszyka wynosi 2.500 PLN brutto.
 2. Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola Formularza zamówienia z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalnie.
 3. Po wypełnieniu Formularz zamówienia, Klient dokona wyboru odpowiedniej funkcji „złóż Zamówienie” znajdującej się w Formularzu zamówienia, co będzie równoznaczne ze złożeniem następującego oświadczenia woli: „Niniejszym oświadczam, że akceptuję warunki zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, której przedmiotem są wybrane Produkty, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.”
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w Formularzu zamówienia. Dostawa zamówionych Produktów będzie realizowana za pośrednictwem Kuriera, na adres podany przez Klienta.
 5. Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie internetowym hurtowej sprzedaży Produktów, jak również sprzedaży Produktów w celu dalszej ich odsprzedaży. W razie potrzeby złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na Produkty w celu dalszej ich odsprzedaży, należy skontaktować się z działem B2B Sprzedawcy pod adresem: https://www.tefal.pl/b2b.

§5

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym, zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 2. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku Sklepu płatności dokonanej przez Klienta.
 3. Termin realizacji Dostawy Produktów wynosi od 2-5 dni roboczych od daty określonej w ust. 3 powyżej, w zależności od dostępności danego Produktu i możliwości organizacyjnych Sprzedawcy dotyczących realizacji danego Zamówienia. Asortyment Produktów prezentowany na stronie Sklepu nie określa stanu magazynowego Sklepu, w związku z czym termin realizacji Zamówienia może być różny dla poszczególnych Produktów. Informacja dotycząca aktualnej dostępności Produktów w Sklepie jest wyłącznie orientacyjna i różna dla poszczególnych Produktów.
 4. Dostawa Produktu jest możliwa wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Klient może wybrać:
 • dostawę kurierem DPD
 • dostawę kurierem InPost
 • dostawę do Paczkomatu InPost
 1. W przypadku niedostępności niektórych lub wszystkich Produktów objętych Zamówieniem albo braku możliwości realizacji Zamówienia w przewidzianym terminie z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, Klient będzie uprawniony wedle swego wyboru do:
 • anulowania Zamówienia w całości, co będzie oznaczało zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia,
 • anulowania Zamówienia w tej części, która nie może zostać zrealizowana, co będzie oznaczało zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji Zamówienia w zakresie objętym anulacją,
 • ustalenia ze Sprzedawcą nowego terminu realizacji Zamówienia w tej części, której realizacja nie jest aktualnie możliwa.
 1. Jeżeli Klient nie wybierze żadnej z opcji zaproponowanych w ust. 7 powyżej, lub też nie będzie możliwe skontaktowanie się z Klientem ani telefonicznie, ani też za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca zrealizuje Zamówienie w tej części, w której może ono zostać zrealizowane. W pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane.
 2. Do chwili przekazania przesyłki Kurierowi przez Sprzedawcę, Klient może zmodyfikować Zamówienie wysyłając wiadomość e-mailową na adres tefal-sklep@groupeseb.com i podając numer Zamówienia.
 3. Modyfikacja Zamówienia może dotyczyć w szczególności, rodzaju i liczby zamówionych Produktów, zmiany adresu Dostawy, zmiany danych na fakturze VAT.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że modyfikacja Zamówienia może przedłużyć jego realizację.

§6

Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta i Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub innej osobie wskazanej przez niego, innej niż przewoźnik
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Sprzedawcy za pomocą poczty tradycyjnej bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy, które zostały podane w § 3 niniejszego Regulaminu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który znajduje się na Stronie w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Odstąpienie od Umowy wywołuje następujące skutki:
 • Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą,
 • Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności za Produkt, w tym koszty dostarczenia Produktu,
 • zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami,
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany § 3 niniejszego Regulaminu, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 3. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Postanowienia niniejszego § 6 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

§7

Brak zgodności Towaru z Umową - reklamacje Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawieniami Konsumenta.

 1. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawieniami Konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
  a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 2, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w § 7 ust. 2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.
 4. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową określonego w §7 ust. 5 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 7. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.
 10. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 12. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z §7 ust. 8 powyżej;
  b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z §7 ust. 10 do §7 ust. 12 powyżej;
  c) brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  d) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od §7 ust. 7 do §7 ust. 12 powyżej;
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 14. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny.
 15. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
 16. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 17. W razie odstąpienia od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 18. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 19. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy dołączając wypełniony „Formularz reklamacyjny”, który znajduje się w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
 20. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację, oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą Produktu.
 21. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Konsumenta.
 22. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany do Konsumenta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 23. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§8

Rękojmia dla Klienta Przedsiębiorcy

W przypadku Klienta Przedsiębiorcy niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§9

Gwarancja

 1. Klient może skorzystać z gwarancji, jeżeli została udzielona na zakupiony Produkt.
 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji na podstawie gwarancji, Sprzedawca w ciągu 14 dni odpowie na żądanie Klienta, informując o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zgłoszenia gwarancyjnego.
 3. Informacja o udzieleniu gwarancji, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 4. Realizacja uprawnień z gwarancji odbywa się na warunkach wskazanych w dokumencie gwarancji, który jest dostępny na stronie Sklepu w zakładce „Punkty serwisowe – Gwarancje i rękojmie”.

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§11

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w.w. ustawy. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Strony Internetowej udostępnia Klientom usługę polegająca na dostępie do formularza, który umożliwia Klientom złożenie zamówienia na zakup Produktu drogą elektroniczną.
 5. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, Klient musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
 • komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”
 • połączenie z siecią Internet
 • poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną.
 1. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Sprzedawca ma prawo powiadomić o nich Klientów poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
 2. Zgoda Klienta na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.
 3. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§12

Opinie

 1. W ramach Sklepu, Sprzedawca udostępnia panel zawierający Opinie oraz umożliwia Klientom pozostawianie Opinii. Zamieszczenie Opinii jest dobrowolne.
 2. Opinia zamieszczona na stronie internetowej Sklepu stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022, 2509 t.j. 2022.12.06), Klient z chwilą wystawienia Opinii udziela Sprzedawcy oraz Dostawcy platformy opinii nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Opinii bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, uprawniającą do:
  a)   utrwalania i zwielokrotniania Opinii lub jej części - dowolną techniką, w tym techniką cyfrową,
  b)  wprowadzania Opinii lub jej części do pamięci komputera, sieci komputerowej lub multimedialnej,
  c)   rozpowszechniania Opinii lub jej części przez publiczne wystawienie, wyświetlenie oraz publiczne udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć́ do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w szczególności poprzez umieszczenie Opinii lub jej części w Sklepie Sprzedawcy oraz innych sklepach Sprzedawcy lub podmiotów z grupy spółek Sprzedawcy, w których oferuje on te same Produkty; w kampaniach marketingowych Sprzedawcy lub podmiotów z grupy spółek Sprzedawcy, w tym również̇ prowadzonych w mediach społecznościowych.
 3. Klient upoważnia Sprzedawcę do korzystania z Opinii bez oznaczenia go jako twórcy oraz do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich.
 4. Sprzedawca nie jest dostawcą Opinii ani administratorem Platformy umożliwiającej wystawienie Opinii. Poprzez zamieszczenie Opinii Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechnienia Opinii. Tym samym w przypadku, gdy Opinia narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich Klient ponosi pełną odpowiedzialność́ za ich naruszenie. Szczegółowe zasady w zakresie zamieszczania, moderacji oraz dozwolonej treści Opinii są dostępne na stronie www Dostawcy platformy Opinii.
 5. Opinie nie są sponsorowane lub przygotowywane na zlecenie Sprzedawcy.
 6. Opinie o Produktach wyświetlane użytkownikom mogą również obejmować́ tłumaczenia Opinii wystawionych przez Klientów, którzy zakupili taki sam Produkt w sklepach internetowych prowadzonych w innych krajach niż Rzeczpospolita Polska przez podmioty z grupy spółek Sprzedawcy.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Strona tefal24.pl jest obsługiwana wyłącznie w języku polskim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak: zmiana przepisów prawa, sposobów płatności i dostaw, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, rozszerzenie usług świadczonych przez Sprzedawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach, w takim zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje na stronie tefal24.pl z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu, będą realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Informacje i zasady w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie tefal24.pl
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem i Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom lub Przedsiębiorcom z uprawnieniami Konsumenta uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

 

 

Regulamin Sklepu internetowego Tefal24.pl, obowiązujący do 31.12.2022, można znaleźć TUTAJ.

Gwarancja 2 lata na wszystkie produkty
Darmowa dostawa kurier DPD, InPost
Zakupy na raty szybko i bezpiecznie
Darmowy zwrot do 30 dni tylko dla Klubowiczów!
15 lat naprawialności 6200 serwisów na świecie