REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TEFAL24.PL

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Groupe SEB Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem tefal24.pl ("Regulamin").
 2. Właścicielem strony internetowej tefal24.pl jest Groupe SEB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4C, KRS: 0000103545, NIP: 5220101645, REGON: 011558890.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu przepisów art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2

Definicje

Cena – całkowita kwota podana na stronie Sklepu, należna Sprzedawcy od Klienta z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dostawy wybranego przez Klienta Produktu lub Produktów. Cena obejmuje wszelkie koszty i wydatkizwiązane z zakupem Produktu, w tym koszty Dostawy.
Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz zawarcie Umowy Sprzedaży.
Kurier – podmiot realizujący dostawę Produktów, tj. firma DPD Polska Sp. z o.o.
Klient – podmiot dokonujący zakupów Produktów, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.
Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.
Koszyk – zakładka na stronie Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby Produktów.
Przedsiębiorca – Klient niebędący Konsumentem.
Produkt - towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej tefal24.pl.
Sprzedawca - Groupe SEB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4C, KRS: 0000103545, NIP: 5220101645, REGON: 011558890; dane kontaktowe Sprzedawcy zostały podane w § 3 niniejszego Regulaminu.
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3

Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres: Groupe SEB Polska Sp. z o.o., ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa.
 2. Adres do zwrotów i reklamacji: Magazyn Groupe SEB (H1M1), ul. Magazynowa 8, 85-790 Bydgoszcz, tel. 691 360 643.
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: tefal-sklep@groupeseb.com.
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 539 670 220.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 9:00-17:00.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia nie wymaga rejestracji i logowania się do konta.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy postępować w kolejności jak podano niżej:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk: „Do Koszyka”
  • kliknąć przycisk “Kup teraz”
  • wpisać dane Klienta, adres dostawy
  • wybrać odpowiednią formę płatności i wysyłki
  • zaakceptować Regulamin
  • dokonać zapłaty za Zamówienie za pomocą płatności elektronicznej PayU lub wybierając płatność przy odbiorze lub płatność na raty.
 3. Przy użyciu kodu rabatowego maksymalna wartość koszyka wynosi 2 500 PLN brutto.
 4. Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola Formularza zamówienia z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalnie.
 5. Po wypełnieniu Formularz zamówienia, Klient dokona wyboru odpowiedniej funkcji „złóż Zamówienie” znajdującej się w Formularzu zamówienia, co będzie równoznaczne ze złożeniem następującego oświadczenia woli: „Niniejszym oświadczam, że akceptuję warunki zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, której przedmiotem są wybrane Produkty, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.”
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w Formularzu zamówienia. Dostawa zamówionych Produktów będzie realizowana za pośrednictwem Kuriera, na adres podany przez Klienta.
 7. Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie hurtowej sprzedaży Produktów, jak również sprzedaży Produktów w celu dalszej ich odsprzedaży. W razie potrzeby złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na Produkty w celu dalszej ich odsprzedaży, należy skontaktować się z działem B2B Sprzedawcy pod adresem: https://www.tefal.pl/b2b.

§ 5

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie, zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku Sklepu płatności dokonanej przez Klienta.
 4. Termin realizacji dostawy Produktów wynosi od 2-5 dni roboczych od daty określonej w ust. 3 powyżej, w zależności od dostępności danego Produktu i możliwości organizacyjnych Sprzedawcy dotyczących realizacji danego Zamówienia. Asortyment Produktów prezentowany na stronie Sklepu nie określa stanu magazynowego Sklepu, w związku z czym termin realizacji zamówienia może być różny dla poszczególnych Produktów. Informacja dotycząca aktualnej dostępności Produktów w Sklepie jest wyłącznie orientacyjna i różna dla poszczególnych Produktów.
 5. Dostawa Produktu jest możliwa wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Klient może wybrać:
  • dostawę kurierem DPD
  • dostawę kurierem InPost
  • dostawę do Paczkomatu InPost
 7. W przypadku niedostępności niektórych lub wszystkich Produktów objętych Zamówieniem albo braku możliwości realizacji Zamówienia w przewidzianym terminie z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, Klient będzie uprawniony wedle swego wyboru do:
  • anulowania Zamówienia w całości, co będzie oznaczało zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia
  • anulowania Zamówienia w tej części, która nie może zostać zrealizowana, co będzie oznaczało zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji Zamówienia w zakresie objętym anulacją
  • ustalenia ze Sprzedawcą nowego terminu realizacji Zamówienia w tej części, której realizacja nie jest aktualnie możliwa.
 9. Jeżeli Klient nie wybierze żadnej z opcji zaproponowanych w ust. 7 powyżej, lub też nie będzie możliwe skontaktowanie się z Klientem ani telefonicznie, ani też za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca zrealizuje Zamówienie w tej części, w której może ono zostać zrealizowane. W pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane.
 10. Do chwili przekazania przesyłki Kurierowi przez Sprzedawcę, Klient może zmodyfikować Zamówienie wysyłając wiadomość e-mailową na adres tefal-sklep@groupeseb.com i podając numer Zamówienia.
 11. Modyfikacja Zamówienia może dotyczyć w szczególności, rodzaju i liczby zamówionych Produktów, zmiany adresu Dostawy, zmiany danych na fakturze VAT.
 12. Klient przyjmuje do wiadomości, że modyfikacja Zamówienia może przedłużyć jego realizację.

§ 6

Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub innej osobie wskazanej przez niego.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od umowy przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Sprzedawcy za pomocą poczty tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy, które zostały podane w § 3 niniejszego Regulaminu.
 5. Odstąpienie od Umowy wywołuje następujące skutki:
  • Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą
  • Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności za Produkty
  • zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany § 3 niniejszego Regulaminu, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
 7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§ 7

Rękojmia oraz procedura reklamacji

 1. Przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty nowe.
 2. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
 4. Jeżeli kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 5. Produkt sprzedany ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca jest ponadto odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 7. W przypadku wystąpienia wady Produktu, Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 8. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy dołączając wypełniony „Formularz reklamacyjny”, który znajduje się w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
 9. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację, oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą Produktu.
 10. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Konsumenta.
 11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany do Konsumenta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 12. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 8

Gwarancja

 1. Klient może skorzystać z gwarancji, jeżeli została udzielona na zakupiony Produkt.
 2. Informacja o udzieleniu gwarancji, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 3. Realizacja uprawnień z gwarancji odbywa się na warunkach wskazanych w dokumencie gwarancji.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w.w. ustawy. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Strony Internetowej udostępnia Klientom usługę polegająca na dostępie do formularza, który umożliwia Klientom złożenie zamówienia drogą elektroniczną.
 5. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, Klient musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  • komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”
  • połączenie z siecią Internet
  • poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną.
 6. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Sprzedawca ma prawo powiadomić o nich Klientów poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
 7. Zgoda Klienta na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.
 8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Strona tefal24.pl jest obsługiwana wyłącznie w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak: zmiana przepisów prawa, sposobów płatności i dostaw, w takim zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje na stronie tefal24.pl z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu, będą realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TEFAL24.PL

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Groupe SEB Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem strony tefal24.pl ("Regulamin").
 2. Właścicielem strony internetowej tefal24.pl jest Groupe SEB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4C, KRS: 0000103545, NIP: 5220101645, REGON: 011558890.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu przepisów art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2

Definicje

Cena – całkowita kwota podana na stronie Sklepu, należna Sprzedawcy od Klienta z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dostawy wybranego przez Klienta Produktu lub Produktów. Cena obejmuje wszelkie koszty i wydatki związane z zakupem Produktu, w tym koszty Dostawy.
Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz zawarcie Umowy Sprzedaży.
Kurier – podmiot realizujący dostawę Produktów, tj. firma DPD Polska Sp. z o.o.
Klient – podmiot dokonujący zakupów Produktów, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.
Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.
Koszyk – zakładka na stronie Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby Produktów.
Przedsiębiorca – Klient niebędący Konsumentem.
Produkt - towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej tefal24.pl.
Sprzedawca - Groupe SEB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4C, KRS: 0000103545, NIP: 5220101645, REGON: 011558890; dane kontaktowe Sprzedawcy zostały podane w § 3 niniejszego Regulaminu.
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3

Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres: Groupe SEB Polska Sp. z o.o., ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa.
 2. Adres do zwrotów i reklamacji: Magazyn Groupe SEB (H1M1), ul. Magazynowa 8, 85-790 Bydgoszcz, tel. 691 360 643.
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: tefal-sklep@groupeseb.com.
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 539 670 220.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 10:00-18:00.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia nie wymaga rejestracji i logowania się do konta.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy postępować w kolejności jak podano niżej:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk: „Do Koszyka”
  • kliknąć przycisk “Kup teraz”
  • wpisać dane Klienta, adres dostawy
  • wybrać odpowiednią formę płatności i wysyłki
  • zaakceptować Regulamin
  • dokonać zapłaty za Zamówienie za pomocą płatności elektronicznej PayU lub wybierając płatność przy odbiorze lub płatność na raty.
 3. Przy użyciu kodu rabatowego maksymalna wartość koszyka wynosi 2 500 PLN brutto.
 4. Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola Formularza zamówienia z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalnie.
 5. Po wypełnieniu Formularz zamówienia, Klient dokona wyboru odpowiedniej funkcji „złóż Zamówienie” znajdującej się w Formularzu zamówienia, co będzie równoznaczne ze złożeniem następującego oświadczenia woli: „Niniejszym oświadczam, że akceptuję warunki zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, której przedmiotem są wybrane Produkty, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.”
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w Formularzu zamówienia. Dostawa zamówionych Produktów będzie realizowana za pośrednictwem Kuriera, na adres podany przez Klienta.
 7. Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie hurtowej sprzedaży Produktów, jak również sprzedaży Produktów w celu dalszej ich odsprzedaży. W razie potrzeby złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na Produkty w celu dalszej ich odsprzedaży, należy skontaktować się z działem B2B Sprzedawcy pod adresem: https://www.tefal.pl/b2b.

§ 5

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie, zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku Sklepu płatności dokonanej przez Klienta.
 4. Termin realizacji dostawy Produktów wynosi od 2-5 dni roboczych od daty określonej w ust. 3 powyżej, w zależności od dostępności danego Produktu i możliwości organizacyjnych Sprzedawcy dotyczących realizacji danego Zamówienia. Asortyment Produktów prezentowany na stronie Sklepu nie określa stanu magazynowego Sklepu, w związku z czym termin realizacji zamówienia może być różny dla poszczególnych Produktów. Informacja dotycząca aktualnej dostępności Produktów w Sklepie jest wyłącznie orientacyjna i różna dla poszczególnych Produktów.
 5. Dostawa Produktu jest możliwa wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Klient może wybrać:
  • dostawę kurierem DPD
  • dostawę kurierem InPost
  • dostawę do Paczkomatu InPost
 7. W przypadku niedostępności niektórych lub wszystkich Produktów objętych Zamówieniem albo braku możliwości realizacji Zamówienia w przewidzianym terminie z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, Klient będzie uprawniony wedle swego wyboru do:
  • anulowania Zamówienia w całości, co będzie oznaczało zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia
  • anulowania Zamówienia w tej części, która nie może zostać zrealizowana, co będzie oznaczało zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji Zamówienia w zakresie objętym anulacją
  • ustalenia ze Sprzedawcą nowego terminu realizacji Zamówienia w tej części, której realizacja nie jest aktualnie możliwa.
 9. Jeżeli Klient nie wybierze żadnej z opcji zaproponowanych w ust. 7 powyżej, lub też nie będzie możliwe skontaktowanie się z Klientem ani telefonicznie, ani też za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca zrealizuje Zamówienie w tej części, w której może ono zostać zrealizowane. W pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane.
 10. Do chwili przekazania przesyłki Kurierowi przez Sprzedawcę, Klient może zmodyfikować Zamówienie wysyłając wiadomość e-mailową na adres krups-sklep@groupeseb.com i podając numer Zamówienia.
 11. Modyfikacja Zamówienia może dotyczyć w szczególności, rodzaju i liczby zamówionych Produktów, zmiany adresu Dostawy, zmiany danych na fakturze VAT.
 12. Klient przyjmuje do wiadomości, że modyfikacja Zamówienia może przedłużyć jego realizację.

§ 6

Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub innej osobie wskazanej przez niego.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od umowy przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Sprzedawcy za pomocą poczty tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy, które zostały podane w § 3 niniejszego Regulaminu.
 5. Odstąpienie od Umowy wywołuje następujące skutki:
  • Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą
  • Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności za Produkty
  • zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany § 3 niniejszego Regulaminu, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
 7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§ 7

Rękojmia oraz procedura reklamacji

 1. Przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty nowe.
 2. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
 4. Jeżeli kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 5. Produkt sprzedany ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca jest ponadto odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 7. W przypadku wystąpienia wady Produktu, Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 8. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy dołączając wypełniony „Formularz reklamacyjny”, który znajduje się w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
 9. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację, oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą Produktu.
 10. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Konsumenta.
 11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany do Konsumenta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 12. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 8

Gwarancja

 1. Klient może skorzystać z gwarancji, jeżeli została udzielona na zakupiony Produkt.
 2. Informacja o udzieleniu gwarancji, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 3. Realizacja uprawnień z gwarancji odbywa się na warunkach wskazanych w dokumencie gwarancji.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w.w. ustawy. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Strony Internetowej udostępnia Klientom usługę polegająca na dostępie do formularza, który umożliwia Klientom złożenie zamówienia drogą elektroniczną.
 5. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, Klient musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  • komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”
  • połączenie z siecią Internet
  • poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną.
 6. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Sprzedawca ma prawo powiadomić o nich Klientów poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
 7. Zgoda Klienta na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.
 8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Strona tefal24.pl jest obsługiwana wyłącznie w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak: zmiana przepisów prawa, sposobów płatności i dostaw, w takim zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje na stronie tefal24.pl z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu, będą realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Gwarancja 2 lata na wszystkie produkty
Darmowa dostawa kurier DPD, InPost
Zakupy na raty szybko i bezpiecznie
Darmowy zwrot do 30 dni tylko dla Klubowiczów!
15 lat naprawialności 6200 serwisów na świecie